Reklamacje

REKLAMACJE

  1. W przypadku niezgodności Zestawu Upominkowego z Zamówieniem, Klient winien powiadomić o tym Sklep niezwłocznie po powzięciu informacji w tym zakresie. Informacja o niezgodności winna zostać przesłana na adres poczty elektronicznej biuro@paczkimikolajowe.pl , lub pisemnie adres w Warszawie: Insta Sp. z o.o. ul. Instalatorów 23 02-237 Warszawa
  2. Reklamacja winna szczegółowo opisywać rodzaj niezgodności z Zamówieniem.
  3. W przypadku gdy Klient odbiera Zestaw Upominkowy bezpośrednio ze Sklepu, winien on w trakcie odbioru sprawdzić Zestaw pod kątem jego zgodności z Zamówieniem oraz zgłosić wówczas wszelkie możliwe uwagi. Wszelkie niezgodności zgłoszone później nie będą uwzględniane, chyba że Klient wykaże, iż przy zachowaniu należytej staranności nie mógł zidentyfikować usterki Zestawu Upominkowego.
  4. Sklep zobowiązany jest do ustosunkowania się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Sklep powiadomi Klienta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail podany w zgłoszeniu reklamacji. W przypadku uznania reklamacji Strony mogą uzgodnić sposób rekompensaty dla Klienta. W przypadku odmowy uznania rekompensaty, Klient może dochodzić swoich roszczeń w postępowaniu przed sądem powszechnym.
  5. W przypadku zgłoszenia uwag co do przekroczenia terminu dostawy lub uszkodzenia opakowania lub Zestawu Upominkowego, Sklep przed rozpatrzeniem reklamacji skieruje sprawę do firmy przewozowej/kurierskiej. Powyższe może wydłużyć termin rozpatrzenia reklamacji.
  6. Sklep zastrzega, iż wszelkie ewentualne różnice dotyczące zdjęć Zestawów Upominkowych umieszczonych na stronie www.paczkimikolajowe.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera danego Klienta (w rodzaju proporcji Zestawów, elementów i ich ułożenia w ramach Zestawu, koloru itd.) nie mogą być podstawą do reklamacji Zestawu Upominkowego.
  7. Nie podlegają rozpatrzeniu reklamacje, które zostały złożone po terminie lub które nie zawierają opisu niezgodności.